Twój Partner

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Oferta

Czynności związane z administracyjnym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

1.  Przygotowanie formalno-merytoryczne umów z dostawcami i usługodawcami.

2. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków. Kopia   zawartej polisy będzie udostępniona do wglądu wszystkim członkom Wspólnoty.

3.  Nadzór, kontrola nad prawidłowym wykonaniem umów,

4.  Reprezentowanie w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej przed odpowiednimi władzami i instytucjami,

5.  Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i właścicieli,

6.  Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty,

 Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 1. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami, w tym książki obiektu budowlanego;
2. Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanie każdorazowo protokołu z przeglądu,
3. Przyjmowanie zgłoszeń usterek dotyczących części wspólnych nieruchomości od członków Wspólnoty lub osób upoważnionych (np. najemców lokali) oraz przygotowanie ofert do realizacji napraw awarii powodujących lub mogących spowodować znaczne straty materialne,
4. Wymiana przepalonych żarówek w klatkach schodowych,
5. Przygotowywanie umów dotyczących remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą członków Wspólnoty.
6. Udział w przeglądach technicznych budynku.

Czynności związane z gospodarką finansowo - bankową wspólnoty

1.     Prowadzenie wszelkich spraw księgowych Wspólnoty obejmujących m.in.:

a) prowadzenie rozliczeń z dostawcami i usługodawcami poprzez rachunek bankowy WSPÓLNOTY,

b) naliczanie dla właścicieli lokali zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i lokali,

c) prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej, działanie na rzecz uzyskania pożytków, nadzór nad terminowością opłat oraz informowanie zainteresowanych o zaległościach w opłatach,

d) windykacja należności,

e) wykonywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań wymaganych prawem,

f)  bieżące informowanie właścicieli lokali o stanie finansowym Wspólnoty i stanie ich konta księgowego,

g) reprezentowanie przed organami sądowymi administracyjnymi i innymi w sprawach dotyczących przedmiotu umowy, a na koszt Wspólnoty w przypadku korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej w sprawach gdzie jest to konieczne,

h) dokonywanie rozliczeń wpłaconych na rzez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym: opłat za media dostarczanych bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat eksploatacyjnych, opłat za roboty i usługi związane z nieruchomością wspólną.

i) prowadzenie księgowości finansowej Wspólnoty, czyli:

roczne sprawozdanie finansowe,

pozaksięgowa  ewidencja kosztów  zarządu nieruchomością wspólną,

rozliczenia z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,

ewidencjonowanie kosztów bankowych oraz odsetek i ustalanie stanu funduszu remontowego,

innych niezbędnych czynności

j) prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej, zgodnie z obowiązującym prawem,

2. Prowadzenie bieżącej kontroli nad stanem rachunku bankowego Wspólnoty,

 Czynności związane z utrzymaniem porządku, czystości i zieleni na terenie wspólnoty

1. Utrzymanie porządku na  terenie WSPÓLNOTY w tym wokół śmietników,

2. Utrzymanie porządku wewnątrz budynków,

3. W okresie zimowym: odśnieżanie wyjść z klatek schodowych, zapewnienie w pierwszej kolejności ciągów pieszych, a następnie dopiero odśnieżanie parkingów, posypywanie ciągów komunikacyjnych piaskiem